< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԾԱ ԾԵ ԾԻ ԾԼ ԾԽ ԾԾ ԾՂ ԾՄ ԾՆ ԾՈ ԾՌ ԾՎ ԾՐ ԾՓ 
selected terms: 18 page 1 of 1
1. ծեծ beating
2. ծեծել beat ◊ knock
3. ծես ceremony ◊ rite
4. ծեր old
5. ծեր կին old woman
6. ծերանալ to grow old
7. ծերացած old
8. ծերություն old age
9. ծերուկ old man
10. ծերպ rift ◊ slot
11. ծերտ litter
12. ծեփ plaster ◊ putty
13. ծեփագործ plasterer
14. ծեփակերտել to mould
15. ծեփակերտում modelling
16. ծեփել mould ◊ plaster
17. ծեփող plasterer
18. ծեփում plaster
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb