< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԿԱ ԿԵ ԿԶ ԿԸ ԿԹ ԿԻ ԿԼ ԿԾ ԿԿ ԿՂ ԿՃ ԿՄ ԿՅ ԿՆ ԿՇ ԿՈ ԿՊ ԿՌ ԿՍ ԿՎ ԿՏ ԿՐ ԿՑ 
selected terms: 76 page 1 of 2
1. կեղեւ cortex ◊ crust ◊ rind ◊ shell
2. կեղեքել to maintain
3. կեղեքում operation
4. կեղծ artificial ◊ false ◊ fictitious ◊ pretended
5. կեղծագիր forgery
6. կեղծամ wig
7. կեղծանում pseudonym
8. կեղտ dirt
9. կեղտ լցնել to litter
10. կեղտի weed
11. կեղտոտել daub ◊ litter ◊ pollute ◊ soil
12. կեղտջուր slops
13. կենակցել cohabitate
14. կենաց toast
15. կենդանաբան zoologist
16. կենդանաբանական zoological
17. կենդանաբանություն zoology
18. կենդանագիր painter
19. կենդանական աշխարհ fauna
20. կենդանանալ to resuscitate
21. կենդանի alive ◊ animal ◊ brisk
22. կենսաբան biologist
23. կենսաբանություն biology
24. կենսագրական biographic
25. կենսագրություն biography
26. կենսաթոշակ pension
27. կենսաթոշակառու pensioner
28. կենսական vital
29. կենսակարգ mode
30. կենտ odd
31. կենտրոն centre ◊ middle
32. կենտրոնակայան head-quarter
33. կենտրոնական central
34. կենտրոնանալ to concentrate
35. կենտրոնացնել to concentrate
36. կենցաղ life ◊ live
37. կեչի birch
38. կեռ curve ◊ hitch ◊ hook ◊ wry
39. կեռաս cherry
40. կեռացնել to bend
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb