< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԿԱ ԿԵ ԿԶ ԿԸ ԿԹ ԿԻ ԿԼ ԿԾ ԿԿ ԿՂ ԿՃ ԿՄ ԿՅ ԿՆ ԿՇ ԿՈ ԿՊ ԿՌ ԿՍ ԿՎ ԿՏ ԿՐ ԿՑ 
selected terms: 33 page 1 of 1
1. կրակ fire ◊ flame
2. կրակ տալ light ◊ set fire
3. կրակել to shoot
4. կրակի մատնել to burn
5. կրակհան lighter
6. կրակմարպչ fire extinguisher
7. կրակոտություն gamble ◊ passion ◊ temperament
8. կրակոց shot
9. կրել carry ◊ drag ◊ to go
10. կրթություն education
11. կրիա tortoise ◊ turtle
12. կրծկալ bra
13. կրծքակալ bra
14. կրծքանշան badge ◊ medal
15. կրկես circus
16. կրկեսի հրապարակ arena
17. կրկին again ◊ anew
18. կրկնակզակ gill
19. կրկնակի double ◊ duplicate ◊ twice
20. կրկնապատիկ doubly
21. կրկնել to repeat
22. կրկնողություն repetition
23. կրկնորդ double
24. կրկնություն recurrence
25. կրկնում repetition
26. կրկնվող repeated
27. կրկնօրինակ duplicate
28. կրճատել abbreviate ◊ cut off ◊ pare ◊ reduce
29. կրոն religion
30. կրոնական religious
31. կրպակ booth ◊ box ◊ stall
32. կրտսեր junior ◊ younger
33. կրքոտ passionate
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb