< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 139 page 1 of 4
1. հեգեմոնիա hegemony
2. հեգնական ironical
3. հեգնանք irony
4. հեգնել to sneer
5. հեզ mild
6. հեծանիվ bicycle
7. հեծանվավազք bicycle racing
8. հեծանվորդ cyclist
9. հեծելազոր cavalry
10. հեծկլտալ to sob
11. հեծյալ horseman ◊ rider
12. հեկեկալ to sob
13. հեղաշրջում revolution
14. հեղափոխական revolutionary
15. հեղափոխություն revolution
16. հեղեղ distinguish ◊ flood ◊ stream ◊ torrent
17. հեղեղատ ravine
18. հեղեղում flood
19. հեղինակ author
20. հեղինակազրկել discredit
21. հեղինակավոր competent ◊ influential
22. հեղինակություն authority ◊ prestige
23. հեղձուցիչ stuffy
24. հեղձուցիչ օդ stuffiness
25. հեղուկ fluid ◊ liquid
26. հեղուկացիր spray
27. հեղույս bolt
28. հեճուկս in spite of
29. հենակ crutch
30. հենարան support
31. հենել to lean
32. հենվել to lean
33. հենց fittingly
34. հենց այնպես simply-so
35. հենց հիմա right now
36. հենց որ as soon as
37. հեշտացնել to facilitate
38. հեռագիտակ binoculars
39. հեռագիր telegram
40. հեռագրական telegraphic
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb