< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 55 page 1 of 2
1. հիանալ to admire ◊ to be admired
2. հիանալի amazing ◊ charming ◊ excellent ◊ magnificent ◊ notable ◊ perfectly ◊ remarkable ◊ superb
3. հիասթափել to disappoint
4. հիասթափություն disappointment
5. հիացնել to admire ◊ to amaze
6. հիացում delight
7. հիգիենա hygiene
8. հիմա now ◊ still
9. հիմար fool ◊ opaque ◊ silly ◊ stupid
10. հիմարություն nonsense ◊ silliness
11. հիմն anthem ◊ hymn
12. հիմնադրել to establish
13. հիմնադրում basis
14. հիմնական basic ◊ capital
15. հիմնականը basic
16. հիմնավոր solid ◊ thorough
17. հիմնավորել to motivate ◊ to prove
18. հիմնավորված reasonable
19. հիմնավորվել to motivate
20. հիմնարկ establishment
21. հիմնարկություն establishment ◊ institution
22. հիմնել to base
23. հիմք base ◊ basis
24. հին ancient ◊ old
25. հինգ five
26. հինգ հարյուր five hundred
27. հինգհարյուրերորդ five-hundredth
28. հինգշաբթի Thursday
29. հինգրոպեանոց five-minute
30. հիշաչար vindictive
31. հիշատակ memory
32. հիշատակել to list ◊ to mention
33. հիշատակելի memorable
34. հիշարժան memorable
35. հիշել to recall ◊ to recollect ◊ to remember
36. հիշեցնել to remind
37. հիշող remembering
38. հիշողություն memoirs ◊ memory
39. հիշոց curse
40. հիպնոս hypnosis
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb