< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 22 page 1 of 1
1. հյութ juice
2. հյութալի juicy
3. հյութահան squeezer
4. հյութեղ juicy
5. հյուծել to exhaust
6. հյուղակ hovel ◊ hut ◊ tent
7. հյուպատոս consul
8. հյուպատոսարան consulate
9. հյուս scythe
10. հյուսել to braid ◊ to twist ◊ to weave
11. հյուսիս north
12. հյուսիս-արեւելք north-east
13. հյուսիս-արեւմուտք north-west
14. հյուսիսային northern
15. հյուսն carpenter ◊ joiner
16. հյուր guest ◊ visitor
17. հյուրախաղեր performances
18. հյուրանոց hotel
19. հյուրասենյակ drawing room
20. հյուրասեր hospitable
21. հյուրասիրել to treat
22. հյուրասիրություն entertainment
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb