< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 123 page 1 of 4
1. Հունաստան Greece
2. Հունգարիա Hungary
3. հոբելյան anniversary ◊ labile
4. հոբելյանական anniversary
5. հոգ տանել to care
6. հոգածություն care
7. հոգատար careful
8. հոգեկան mental
9. հոգեկան տառապանք smart
10. հոգեհանգիստ dirge
11. հոգեմաշ լինել to get tired
12. հոգեպես mentally ◊ spiritually
13. հոգեվարք agony
14. հոգեւորական spiritual
15. հոգեւորականություն clergy
16. հոգի soul ◊ spirit
17. հոգին interior
18. հոգնածություն weariness
19. հոգնել to get tired
20. հոգնեցնել to tire
21. հոգնեցուցիչ tiresome ◊ trying
22. հոգոց groan ◊ sigh
23. հոգսեր efforts
24. հոդ joint
25. հոդախախտել to dislocate
26. հոդախախտում dislocation
27. հոդացավ rheumatism
28. հոդված clause
29. հոժարությամբ willingly
30. հոծ continuous
31. հոկեյ hockey
32. հոկտեմբեր October
33. հող ground ◊ soil
34. հողագործություն agriculture
35. հողամաս site
36. հողային ground
37. հողանցման սարք grounding
38. հողանցում earth ◊ ground ◊ grounding
39. հողատեր land owner
40. հողափոր digger
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb