< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 68 page 1 of 2
1. հրաբուխ volcano
2. հրաժարական resignation ◊ retire
3. հրաժարում refusal ◊ resignation ◊ retire
4. հրաժարվել depart ◊ leave ◊ to abandon ◊ to refuse
5. հրաժեշտ տալ to part
6. հրաժեշտ տալը farewell
7. հրաժեշտի valedictory
8. հրակայուն fire-resistant
9. հրահանգ indication ◊ installation
10. հրահանգիչ instructor
11. հրահրել to provoke
12. հրահրիչ ringleader
13. հրահրող ringleader
14. հրաձգարան rifle-range ◊ shooting gallery
15. հրաձգություն shooting
16. հրաձիգ arrows
17. հրամայել to command ◊ to order
18. հրաման command ◊ instruction
19. հրաման տալ to command
20. հրամանագիր decree ◊ edict
21. հրանալի perfect
22. հրաշալի amazing ◊ remarkable ◊ wonderful
23. հրաշալի է wonderfully
24. հրաշալիք miracle ◊ wonder miracle
25. հրաշք miracle ◊ wonder
26. հրաշքով by miracle
27. հրապարակ area ◊ platform
28. հրապարակայմություն publicity
29. հրապարակել to announce ◊ to divulge ◊ to publish
30. հրապույր charm
31. հրապուրանք charm
32. հրապուրել to allure
33. հրապուրելը hobby
34. հրապուրիչ fascinating
35. հրապուրվել to take a great interest
36. հրապուրվելի enthusiasm
37. հրասթափվել to be disappointed
38. հրավառություն fireworks
39. հրավեր invitation
40. հրավերել to invite
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb