< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՁԱ ՁԳ ՁԵ ՁԻ ՁԿ ՁՄ ՁՅ ՁՆ ՁՈ ՁՎ ՁՐ 
selected terms: 130 page 1 of 4
1. ձագ young of animals
2. ձախ left
3. ձախ կողմում to the left
4. ձախից from the left
5. ձախում at the left ◊ on the left
6. ձայն sound ◊ voice ◊ vote
7. ձայն տալ to call
8. ձայնա կտրել to break off
9. ձայնագրիչ tape recorder
10. ձայնագրություն sound recording
11. ձայնագրում record
12. ձայնապնակ plate
13. ձայներանգ tone
14. ձայնը կտրվել to calm down
15. ձանձրալի boring ◊ boringly ◊ slow ◊ tedious
16. ձանձրանալ to miss
17. ձանձրացնել to annoy
18. ձանձրույթ bore ◊ boredom
19. ձավար grouts
20. ձգել fasten ◊ pull ◊ strain ◊ stretch ◊ tighten
21. ձգելով վնասել to drag out
22. ձգվել to last
23. ձգտալ to try
24. ձգտել aim
25. ձգտում aspiration ◊ inclination
26. ձգտում ունենալ to aim
27. ձեղնահարկ attic ◊ loft
28. ձեռագիր handwriting ◊ manuscript
29. ձեռագործ needlework
30. ձեռնածու magician
31. ձեռնածություն focus
32. ձեռնահաս competent
33. ձեռնամուխ լինել begin
34. ձեռնարկ grant ◊ manual
35. ձեռնարկել undertake
36. ձեռնարկություն enterprise
37. ձեռնարկում conceive
38. ձեռնափայտ cane
39. ձեռներեց enterprising
40. ձեռնոց gauntlet ◊ glove ◊ mittens
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb