< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՁԱ ՁԳ ՁԵ ՁԻ ՁԿ ՁՄ ՁՅ ՁՆ ՁՈ ՁՎ ՁՐ 
selected terms: 53 page 1 of 2
1. ձեղնահարկ attic ◊ loft
2. ձեռագիր handwriting ◊ manuscript
3. ձեռագործ needlework
4. ձեռնածու magician
5. ձեռնածություն focus
6. ձեռնահաս competent
7. ձեռնամուխ լինել begin
8. ձեռնարկ grant ◊ manual
9. ձեռնարկել undertake
10. ձեռնարկություն enterprise
11. ձեռնարկում conceive
12. ձեռնափայտ cane
13. ձեռներեց enterprising
14. ձեռնոց gauntlet ◊ glove ◊ mittens
15. ձեռնպահ մնալ to forbear ◊ to refrain
16. ձեռք arm ◊ hand
17. ձեռք առնել to undertake
18. ձեռք բերել achieve ◊ extract ◊ get ◊ procure
19. ձեռք զարնել begin
20. ձեռք չքաշել to stick
21. ձեռք տալ concern ◊ to touch
22. ձեռքը բաց generous
23. ձեռքը գցել to be sufficed
24. ձեռքը տալ to hand
25. ձեռքի hand-operated ◊ manual
26. ձեռքով manual
27. ձեռքում ունենալ to hold
28. ձեռքսեղմում hand shake
29. ձեր your
30. ձերբակալել to detain
31. ձերբակալություն arrest
32. ձերոնք yours
33. ձեւ breed ◊ form ◊ style ◊ way
34. ձեւախախտում deformation
35. ձեւական formal
36. ձեւականություն formality
37. ձեւակարպել issue
38. ձեւակերպել execute ◊ make out
39. ձեւամոլ formalist
40. ձեւամոլություն formalism
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb