< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՁԱ ՁԳ ՁԵ ՁԻ ՁԿ ՁՄ ՁՅ ՁՆ ՁՈ ՁՎ ՁՐ 
selected terms: 13 page 1 of 1
1. ձող axis ◊ core ◊ pole ◊ rod
2. ձողաձուկ cod ◊ codfish
3. ձողափայտ bar
4. ձողիկ pin
5. ձորակ ravine
6. ձու egg
7. ձուլակտոր ingot
8. ձուլարան foundry
9. ձուլել to pour
10. ձուլում pour
11. ձուկ fish
12. ձուկ բռնել to fish
13. ձուկ որսալ to fish
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb