< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՂԱ ՂԵ ՂՈ 
selected terms: 16 page 1 of 1
1. ղազախ Cossack
2. ղարիբ wanderer
3. ղեկ rudder
4. ղեկակալ steering
5. ղեկանիվ steering wheel
6. ղեկասարք steerage
7. ղեկավար chief ◊ leader
8. ղեկավարել conduct ◊ govern ◊ operate ◊ rule
9. ղեկավարություն heads ◊ management
10. ղեկավարում guidance ◊ management
11. ղեկավարվել to be guided by
12. ղեկավորել to manage
13. ղեկորդ steering
14. ղողանջ ringing
15. ղողանջել to ring ◊ to tinkle
16. ղողանջյուն tinkling
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb