< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՃԱ ՃԳ ՃԵ ՃԶ ՃԻ ՃԿ ՃՄ ՃՅ ՃՆ ՃՇ ՃՈ ՃՉ ՃՊ ՃՌ 
selected terms: 68 page 1 of 2
1. ճագար rabbit
2. ճախրասավառնակ glider
3. ճակատ brow ◊ forehead
4. ճակատագիր destiny
5. ճակատագրական fatal
6. ճակատամաս facade
7. ճակատամարտ battle ◊ fight
8. ճակնդեղ beet
9. ճահիճ bog ◊ swamp
10. ճաղ spoke
11. ճաղատ bald
12. ճաղատություն bald head
13. ճաճանչ beam ◊ ray ◊ shine
14. ճամբար camp
15. ճամպրուկ suit-case
16. ճայ seagull
17. ճայթյուն crash
18. ճանաչել to recognize
19. ճանաչում recognition
20. ճանապարհ road ◊ way
21. ճանապարհ բաց անել to make the way
22. ճանապարհ դնել to send
23. ճանապարհազուրկ roadless
24. ճանապարհը կորցնել to lose the way
25. ճանապարհորդ traveller
26. ճանապարհորդել to travel
27. ճանապարհորդելիս by travel
28. ճանապարհորդություն journey ◊ travel ◊ trip ◊ voyage
29. ճանապարհում departure ◊ send-off
30. ճանապարհվել depart
31. ճանկ claw ◊ hitch ◊ talon
32. ճանկռել to scratch
33. ճանկռվածք scratch
34. ճանճ fly
35. ճանճորս flytrap
36. ճաշ dinner
37. ճաշալրաց garnish
38. ճաշակ taste
39. ճաշասենյակ restaurant
40. ճաշարան restaurant
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb