< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 61 page 1 of 2
1. մոդայիկ fashionable
2. մոդել pattern
3. մոլագարություն mania
4. մոլեգնել to be played
5. մոլեգնություն passion
6. մոլորակ planet
7. մոլորվել be mistaken ◊ lose the way
8. մոլուցք paroxysm
9. մոխիր ashes
10. մոխրագույն ashy ◊ grey
11. մոխրաման ashtray
12. մոծակ mosquito ◊ sand fly
13. մողես lizard
14. մոռանալ to forget
15. մոռացկոտ forgetful
16. մոռացված forgotten
17. մովածություն hunger
18. մոտ at ◊ by ◊ near ◊ to
19. մոտ բերել bring ◊ come nearer ◊ move
20. մոտ գալ drop in
21. մոտ շարժվել to push on
22. մոտ վազել to come running
23. մոտալուտ forthcoming
24. մոտակայքում nearby
25. մոտավոր approximate ◊ provisional
26. մոտավորապես approximately
27. մոտենալ approach ◊ come ◊ stick
28. մոտեցնել come nearer
29. մոտեցում approach
30. մոտը near
31. մոտիվ beside ◊ motive ◊ near ◊ nearby
32. մոտով past
33. մոտոր motor
34. մոտորանավակ boat
35. մորաքույր aunt
36. մորեղբայր uncle
37. մորթել fur ◊ skin
38. մորի raspberry ◊ wild strawberry
39. մորճ hammer
40. մորմոք sorrow
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb