< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 27 page 1 of 1
1. մրգահյութ syrup
2. մրգի fruit
3. մրթմրթալ growl ◊ grumble
4. մրթմրթան grumbling
5. մրոտել to smoke
6. մրուր deposit ◊ lees
7. մրջյուն ant
8. մրջնանոց anthill
9. մրսած affected by cold
10. մրսել catch a cold ◊ chill ◊ freeze
11. մրսելը cold
12. մրսեցնել to chill
13. մրրիկ gale ◊ hurricane ◊ storm ◊ tempest
14. մրցակից competitor ◊ contender ◊ opponent ◊ rival
15. մրցակցել to compete
16. մրցակցություն competition
17. մրցահրապարակ track
18. մրցանակ premium ◊ prize
19. մրցաշար tournament
20. մրցաշրջան tour
21. մրցարշավ horse racing
22. մրցել to compete
23. մրցեվազք match ◊ race
24. մրցորդ competitor
25. մրցություն competition
26. մրցուղի track
27. մրցում competition ◊ contest
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb