< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 77 page 1 of 2
1. նեխած decay
2. նեխել decay ◊ rot
3. նեղ narrow
4. նեղանալ to offend
5. նեղացնել narrow ◊ offend
6. նեղացնող insulting
7. նեղացող touchy
8. նեղություն difficulty
9. նեղություն տալ to hamper
10. նեղուց strait
11. նենգ artful ◊ crafty
12. նենգավոր artful
13. նենգություն craft
14. նետ arrow
15. նետ աղեղ bow
16. նետաձգարան rifle-range
17. նետաձգություն shooting
18. նետաձիգ arrows
19. նետել desert ◊ hurl ◊ throw
20. ներածական introduction
21. ներածություն introduction
22. ներառնել to capture
23. ներարկոց syringe
24. ներարկում injection
25. ներբան stop ◊ sub mark
26. ներգաղթած immigrant ◊ visitant
27. ներգաղթել to immigrate
28. ներգործություն leaven
29. ներգրավել attract ◊ involve
30. ներդաշնակ symmetric
31. ներդաշնակություն harmony
32. ներդնել to introduce
33. ներդրում introduction
34. ներել excuse ◊ forgive
35. ներեցեք is guilty
36. ներխուժել to rush
37. ներխուժում invasion
38. ներկ paint
39. ներկա գտնվող present
40. ներկա լինել to be present
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb