< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 18 page 1 of 1
1. նկատել consider ◊ to notice
2. նկատելի appreciable
3. նկատի ունենալ to mean
4. նկատողություն remark
5. նկատվել to flash
6. նկատվում է it be visible
7. նկար illustration ◊ image ◊ picture ◊ portrait
8. նկարագիր character ◊ temper
9. նկարագրել to describe
10. նկարագրություն description
11. նկարագրում description
12. նկարազարդել to illustrate
13. նկարակալ easel
14. նկարահանում shooting
15. նկարել draw ◊ represent
16. նկարիչ artist ◊ painter
17. նկարչություն drawing
18. նկուղ cellar
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb