< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 20 page 1 of 1
1. նշակում manipulation ◊ processing
2. նշան brand ◊ designation ◊ sign ◊ symbol
3. նշան անել to note
4. նշան բռնել to take aim
5. նշանաբան device ◊ motto ◊ slogan
6. նշանաբառ password
7. նշանադրվել to become engaged
8. նշանակալից significant
9. նշանակել define ◊ denote ◊ designate ◊ nominate ◊ note
10. նշանակետ aim ◊ goal ◊ purpose ◊ target
11. նշանակություն assignment ◊ importance ◊ meaning
12. նշանակում assignment ◊ destination
13. նշանակում է hence
14. նշանասյուն semaphore
15. նշանավոր famous ◊ remarkable ◊ significant
16. նշանվել to become engaged
17. նշել to designate
18. նշենի almond
19. նշմարել to notice
20. նշում mark
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb