< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 43 page 1 of 2
1. Նորվեգիա Norway
2. նողկալի mean ◊ opposite ◊ ugly
3. նողկանք disgust
4. նոյեմբեր November
5. նոյեմբերյան November
6. նոպա access ◊ paroxysm
7. նոսր rare
8. նոտա note
9. նոտագրություն notes
10. նոտակալ reading desk
11. նոր [nor] new
12. նոր բան new
13. նոր տարվա new year's
14. նոր տող paragraph
15. նորագում repairing
16. նորագույն newest
17. նորալուսին new moon
18. նորածին new-born
19. նորաձեւ fashionable
20. նորաձեւություն fashion ◊ vogue
21. նորամուծություն innovation
22. նորապսակներ newly married couple ◊ newly married
23. նորավեպ short story
24. նորարար innovator
25. նորացնել refresh ◊ update
26. նորը new
27. նորից again ◊ anew ◊ at first
28. նորից եփել to digest
29. նորից հարցնել to ask again
30. նորմ norm
31. նորմալ normally
32. նորմալացնել to normalize
33. նորոգել alter ◊ repair
34. նորություն innovation ◊ news
35. նորույթ novelty
36. նորվեգական Norwegian
37. նույն identical
38. նույն պահին immediately
39. նույնական equal
40. նույնիսկ even
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb