< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 16 page 1 of 1
1. նվագախումբ orchestra
2. նվագակցություն accompaniment
3. նվագարկիչ player
4. նվագել play
5. նվագող musician ◊ player
6. նվազեցնել to reduce
7. նվազուգույն minimal
8. նվալ to whimper
9. նվաճել to win
10. նվաճում gain ◊ growth ◊ increase
11. նվաստացնել to humiliate
12. նվեր donation ◊ gift ◊ present
13. նվերել to devote
14. նվերված devoted
15. նվիրական sacred
16. նվիրել to dedicate
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb