< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՇԱ ՇԵ ՇԻ ՇԼ ՇՂ ՇՄ ՇՅ ՇՆ ՇՇ ՇՈ ՇՉ ՇՊ ՇՌ ՇՎ ՇՏ ՇՐ ՇՓ ՇՔ 
selected terms: 40 page 1 of 1
1. շոգ heat ◊ hot
2. շոգենավ steamship
3. շոգեքարշ locomotive ◊ steam locomotive
4. շոգի vapour
5. շոգու steam
6. շոկոլադե chocolate
7. շող beam ◊ ray ◊ shine
8. շողալ glitter ◊ sparkle
9. շողոքորթ flattering
10. շողոքորթել to flatter
11. շողոքորթություն flattery
12. շոյել flatter ◊ fondle ◊ iron
13. շոյող flatter
14. շոյում է flattery
15. շոշափել concern ◊ feel ◊ mention ◊ relate ◊ touch
16. շոշափելիք feeling
17. շոշափում feeling
18. շոռակարկանդակ cheese-cake
19. շոտլանդական Scottish
20. շոր fabric ◊ stale
21. շորթել to extort
22. շուկա market
23. շուն dog
24. շունչ breath ◊ respiration
25. շունչ առել to breathe ◊ to sigh
26. շունչը կտրել to choke
27. շուշան lily
28. շուռ գալ to be overturned ◊ to turn around
29. շուռ տալ turn ◊ unscrew
30. շուռ տել to wrap up
31. շուտ early
32. շուտով soon
33. շուրթ edge ◊ lip
34. շուրջ around
35. շուրջը նայել to look round
36. շուրջը պատվել to go round
37. շուրջկալ round-up
38. շուրջկալություն round-up
39. շուրջպար round dance
40. շուրջօր day
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb