< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՇԱ ՇԵ ՇԻ ՇԼ ՇՂ ՇՄ ՇՅ ՇՆ ՇՇ ՇՈ ՇՉ ՇՊ ՇՌ ՇՎ ՇՏ ՇՐ ՇՓ ՇՔ 
selected terms: 26 page 1 of 1
1. շրթներկ lipstick
2. շրթունք lip
3. շրխկացնել bang ◊ clap ◊ slam
4. շրջագայություն tour
5. շրջադարձային revolution
6. շրջակայք vicinity
7. շրջահայաց circumspect ◊ provident
8. շրջան area ◊ circle ◊ compass ◊ page ◊ period ◊ zone
9. շրջան անելով around
10. շրջանագիծ circle
11. շրջանակ circle ◊ frame ◊ framework
12. շրջանցել bypass ◊ go round
13. շրջանցում detour
14. շրջապատ environment ◊ environmental
15. շրջապատել impose ◊ surround
16. շրջապատող environmental
17. շրջապտույտ turn
18. շրջապտույտ կատարել to bypass
19. շրջափակել block ◊ surround
20. շրջափակում blockade
21. շրջափուլ cycle
22. շրջգել to be overturned
23. շրջել be rolled ◊ go round ◊ spin ◊ stroll ◊ turn ◊ unscrew
24. շրջելով around
25. շրջիկ mobile
26. շրջվել be turned
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb