< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՋԱ ՋԵ ՋԻ ՋԼ ՋՂ ՋՆ ՋՈ ՋՐ 
selected terms: 73 page 1 of 2
1. ջախ brushwood
2. ջախջախել break ◊ rout
3. ջախջախում rout
4. ջահ lustre ◊ torch
5. ջահել young
6. ջահելություն youth
7. ջայլամ ostrich
8. ջանադիր diligent
9. ջանալ endeavour ◊ try
10. ջանասեր assiduous ◊ diligent ◊ laborious
11. ջանք effort
12. ջարդ carnage ◊ massacre
13. ջարդել break open ◊ grind ◊ prick
14. ջարդոն breakage
15. ջարդուփշուր into smithereens
16. ջարդվել be broken ◊ smashed
17. ջեռոց oven
18. ջեռուցիչ heater
19. ջեռուցում heating
20. ջերմ fever ◊ hot ◊ warm
21. ջերմամիջուկային thermonuclear
22. ջերմանավ steamship
23. ջերմաչափ thermometer
24. ջերմաստիճան temperature
25. ջերմացնել heat up ◊ to heat ◊ warm up ◊ warm
26. ջերմոց greenhouse ◊ hotbed ◊ hothouse
27. ջերմոցային hothouse
28. ջերմություն fervor ◊ temperature ◊ warm
29. ջիլ ligament ◊ sinew
30. ջիղ nerve ◊ vein
31. ջլապինդ wiry
32. ջլատել to paralyze
33. ջղագրգիռ nervous
34. ջղաձգություն spasm
35. ջղային nervous
36. ջղայնանալ to be nervous
37. ջղայնացնել annoy ◊ irritate
38. ջղայնություն irritation
39. ջնջել cross out ◊ delete ◊ erase
40. ջնջելով հանել to delete
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb