< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՌԱ ՌԵ ՌԸ ՌԻ ՌՄ ՌՆ ՌՈ 
selected terms: 54 page 1 of 2
1. ռադիո radio
2. ռադիոալիք radio wave
3. ռադիոակտիվ radioactive
4. ռադիոգիր radiogram
5. ռադիոընդունիչ radio receiver
6. ռադիոլսող radio listener
7. ռադիոկայան radio station
8. ռադիոկապ radio communication
9. ռադիոհաղորդիչ radio transmitter
10. ռադիոհաղորդում broadcast ◊ broadcasting
11. ռադիոսիրող radio fan
12. ռադիոցանց radio network
13. ռազմականացնել militarize ◊ mobilize
14. ռազմականացում militarization
15. ռազմաճակատ front
16. ռազմիկ soldier ◊ warrior
17. ռակետ racket
18. ռանդա plane
19. ռանդել to plane
20. ռասա race
21. ռասայական racial
22. ռասիստ racist
23. ռասիստական racist
24. ռեալիստական realistic
25. ռեակտիվ jet
26. ռեգլամենտավորել to regulate
27. ռեժիմ mode
28. ռեժիսոր director
29. ռելս rail
30. ռեկլամել to advertise
31. ռեկորդակիր champion
32. ռեհան basil
33. ռենտգենյան x-ray
34. ռեպլիկ retort
35. ռետին rubber
36. ռեւանշ return match
37. ռըշտա noodles
38. ռիթմ rhythm
39. ռիթմիկ rhythmic
40. ռմբակածել to bomb
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb