< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՌԱ ՌԵ ՌԸ ՌԻ ՌՄ ՌՆ ՌՈ 
selected terms: 23 page 1 of 1
1. ռադիո radio
2. ռադիոալիք radio wave
3. ռադիոակտիվ radioactive
4. ռադիոգիր radiogram
5. ռադիոընդունիչ radio receiver
6. ռադիոլսող radio listener
7. ռադիոկայան radio station
8. ռադիոկապ radio communication
9. ռադիոհաղորդիչ radio transmitter
10. ռադիոհաղորդում broadcast ◊ broadcasting
11. ռադիոսիրող radio fan
12. ռադիոցանց radio network
13. ռազմականացնել militarize ◊ mobilize
14. ռազմականացում militarization
15. ռազմաճակատ front
16. ռազմիկ soldier ◊ warrior
17. ռակետ racket
18. ռանդա plane
19. ռանդել to plane
20. ռասա race
21. ռասայական racial
22. ռասիստ racist
23. ռասիստական racist
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb