< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 387 page 1 of 10
1. սա this
2. սագ goose
3. սադրել to incite
4. սադրիչ instigator
5. սազել become
6. սաթ amber
7. սալ bacon
8. սալաթ salad
9. սալյուտ salute
10. սալոր plum
11. սալօջախ plate
12. սակագին price-list
13. սակայն but ◊ however
14. սակավարյունություն anaemia
15. սակռ hawk
16. սահադաշտ rink
17. սահանավ hydroplane
18. սահել glide ◊ slide ◊ to be rolled
19. սահման border ◊ boundary ◊ frontier ◊ limit
20. սահմանագիծ boundary
21. սահմանագլուխ march
22. սահմանադրություն constitution
23. սահմանակից adjacent
24. սահմանային border ◊ frontier
25. սահմանաշերտ interrupt
26. սահմանապահ frontiersman
27. սահմանափակում limit ◊ restriction
28. սահմանափակված limited
29. սահմանել define ◊ establish ◊ intend ◊ ratify
30. սահմանում definition ◊ determination
31. սահմանված determined ◊ set
32. սահնակ sledge
33. սահուն smooth
34. սաղավարտ helmet
35. սաղարթ foliage ◊ leaf
36. սաղմ embryo ◊ germ
37. սաղմեր rudiments
38. սաղմոն salmon
39. սաղմոն ձուկ salmon
40. սամիթ fennel
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb