< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 38 page 1 of 1
1. սեխ melon
2. սեկցիա section
3. սեղան table
4. սեղանի desktop
5. սեղմ close
6. սեղմել clutch ◊ compress ◊ press ◊ reap
7. սեղմիրան corset
8. սեղմում clutch ◊ pressing
9. սեմ threshold
10. սեմաֆոր semaphore
11. սենյակ room
12. սեպ abrupt ◊ wedge
13. սեպտեմբեր September
14. սեռ sex ◊ sort
15. սեր cream ◊ love
16. սերել to occur
17. սերիա series
18. սերկեւիլ quince
19. սերմ seed
20. սերմանել to sow
21. սերմանիչ seeder
22. սերմնագռավ rook
23. սերունդ child ◊ gender ◊ generation
24. սերուցք cream
25. սերտ close
26. սերտաճել concrete
27. սերտել by heart ◊ to cram
28. սեւ black
29. սեւ սալորաչիր prunes
30. սեւ-սպիտակ black and white
31. սեւագիր draft
32. սեւագործ unskilled workman
33. սեւագրություն rough copy
34. սեւամորթ black-man
35. սեւեռակ button ◊ gaze ◊ knob ◊ steadfast
36. սեփական own
37. սեփականացնել to appropriate
38. սեփականություն property
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb