< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 23 page 1 of 1
1. սիաժամանակ simultaneous
2. սիբեխ chopping-knife
3. սիգար cigar
4. սինթետիկա weatherman
5. սինվոլ symbol
6. սիսեռ peas
7. սիստեմ system
8. սիստեմատիկ systematic
9. սիրալիր affable ◊ darling ◊ kind ◊ lovely
10. սիրալիրություն courtesy ◊ kindliness
11. սիրահար amateur
12. սիրահարվել to fall in love
13. սիրահետել to look after
14. սիրատածել spark
15. սիրել to love
16. սիրելի dear ◊ liked ◊ lovely
17. սիրերգ romance
18. սիրող amateur
19. սիրող լուսանկարիչ photo amateur ◊ photo fan
20. սիրտ heart
21. սիրտ անել decide ◊ venture
22. սիրտը խառնել to vomit
23. սիրտը շարժել to touch
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb