< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 19 page 1 of 1
1. սկահակ vase
2. սկանդալ scandal
3. սկավառակ disk
4. սկեսուր mother-in-law
5. սկեսրայր father-in-law
6. սկզբից at first
7. սկզբնական initial ◊ primary
8. սկզբնապատճառ originator
9. սկզբնատառեր initials
10. սկզբում in the beginning
11. սկզբունք principle ◊ rule
12. սկզբունքային principle
13. սկիզբ beginning
14. սկյուռ squirrel
15. սկուտեղ dish ◊ tray
16. սկսել begin ◊ start
17. սկսել հրատարակել start
18. սկսել վառել light
19. սկսնակ beginning
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb