< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 51 page 1 of 2
1. սոխ onion
2. սոխակ bulb ◊ nightingale
3. սողալ crawl ◊ creep
4. սողնակ bar ◊ latch
5. սողուն grovel ◊ reptile
6. սոճի pine
7. սոճու անտառ pine-forest
8. սոճուտ pine-forest
9. սոսի plane tree ◊ plane
10. սոսինձ glue
11. սոսինձվել glue
12. սոսկ only
13. սոսկալի awful
14. սոսնձել glue ◊ paste ◊ stick together ◊ stick
15. սոսնձով կպցնել to stick together
16. սով famine ◊ hunger
17. սովածանալ to get hungry
18. սովածություն famine
19. սովել to hanger
20. սովորական habitual ◊ ordinary ◊ usual
21. սովորել be trained ◊ learn ◊ study
22. սովորելը doctrine ◊ learning
23. սովորեցնել teach
24. սովորեցնող teacher
25. սովորություն customs ◊ habit
26. սովորույթ custom ◊ usage
27. սոցիալական social
28. սուբյեկտիվ subjective
29. սուգ mourning
30. սուզանավ submarine
31. սուզել to ship
32. սուզվել be submerged ◊ dive ◊ drown ◊ plunge ◊ sink ◊ submerge
33. սուլել to whistle
34. սուլիչ hotter ◊ whistle
35. սուլոց whistle
36. սուկի cut ◊ fillet
37. սունկ mushroom
38. սուսեր sword
39. սուսերակալ belt
40. սուսերամարտ fencing
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb