< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 33 page 1 of 1
1. սպա officer
2. սպայական officer
3. սպանել kill ◊ shoot ◊ slay
4. սպանություն murder
5. սպանված murdered
6. սպառազինել to arm
7. սպառել consume ◊ exhaust
8. սպառնալ menace ◊ threaten
9. սպառնալիք menace ◊ threat
10. սպառնական awesome
11. սպառող consumer
12. սպառում consumption ◊ expectation
13. սպառվել run low ◊ thaw
14. սպասարըում service
15. սպասարկել to serve
16. սպասարկող serving
17. սպասել stay ◊ wait
18. սպասի wait
19. սպասողական վիճակ expectation
20. սպասվել to be coming
21. սպասք device ◊ service ◊ utensils
22. սպեղանի plaster
23. սպի scar
24. սպինախ spinach
25. սպիտակ white
26. սպիտակ մազեր grey hair
27. սպիտակել to turn grey
28. սպիտակեղեն linen
29. սպիտակոց fibber
30. սպիրտային spirits
31. սպիրտեղեն spirits
32. սպորտ sport
33. սպունգ sponge
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb