< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 42 page 1 of 2
1. ստախոս liar ◊ liars
2. ստամոքս stomach
3. ստանալ generate ◊ obtain ◊ receive
4. ստանդարտային standard
5. ստարաբար meanly
6. ստացական receipt
7. ստացվել arrive ◊ come ◊ turn out
8. ստել lie
9. ստեղծագործական creative
10. ստեղծագործություն composition ◊ creativity ◊ product
11. ստեղծել compose ◊ create ◊ make ◊ organize
12. ստեղծող founder ◊ originator
13. ստեղն key
14. ստեղնաշար keyboard
15. ստիպել force
16. ստիպված necessarily
17. ստոծանի diaphragm
18. ստոր mean ◊ rescale ◊ vile
19. ստորագույն lowest
20. ստորագրել breathe ◊ sigh ◊ undersign
21. ստորագրություն signature ◊ subscription
22. ստորագրությունը դնել to subscribe
23. ստորադաս secondarily
24. ստորակել comma
25. ստորացնել to humiliate
26. ստորացուցիչ humiliating
27. ստորգետնյա underground
28. ստորերկրյա underground
29. ստորություն է meanly
30. ստորջրյա underwater
31. ստորջրյա ժայռ key
32. ստուգատես review
33. ստուգարք examination ◊ roadstead
34. ստուգել check ◊ inspect ◊ test
35. ստուգում check ◊ examination ◊ verification
36. ստուդիա stage
37. ստվարաթուղթ cardboard
38. ստվեր shadow
39. ստվերոտ shady
40. ստրատեգիական strategic
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb