< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՍԱ ՍԳ ՍԵ ՍԹ ՍԻ ՍԼ ՍԽ ՍԿ ՍՂ ՍՄ ՍՅ ՍՆ ՍՈ ՍՊ ՍՌ ՍՎ ՍՏ ՍՐ ՍՑ ՍՓ ՍՔ 
selected terms: 32 page 1 of 1
1. սրախոս witty person
2. սրախոսել quip
3. սրածայր ridged
4. սրածայր գագաթ peak
5. սրահ gallery ◊ hall
6. սրամարտել fence
7. սրամիտ witty
8. սրատես sharp-sighted
9. սրաքար grindstone ◊ hone
10. սրբազան sacred
11. սրբել erase ◊ sweep clean ◊ wipe
12. սրբիչ towel
13. սրել grind ◊ hone ◊ sharp ◊ whet
14. սրըմթաց prompt
15. սրիկա rascal ◊ villain
16. սրինգ pipe
17. սրիչ razor
18. սրճարան cafe
19. սրճեղաց coffee mill
20. սրճեփ coffee-maker
21. սրոց hone
22. սրսկում injection
23. սրվակ frank
24. սրտաբաց cardiogram
25. սրտագրություն to encourage
26. սրտային hearty ◊ intimate
27. սրտաշարժ touching
28. սրտապնդել touching
29. սրտառուչ medicine bottle ◊ vial
30. սրտի բաբախյուն palpitation
31. սրտխառնություն nausea
32. սրտնեղություն disappointment
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb