< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 125 page 1 of 4
1. վագր tiger
2. վազ vine
3. վազանց overtaking
4. վազանց կատարել to overtake
5. վազանցում overtaking
6. վազել run
7. վազել գալ to come running
8. վազեցնել to chase
9. վազք run
10. վաթսուն sixty
11. վաթսուներորդ sixtieth
12. վալյուտա currency
13. վախ fear
14. վախենալ to be afraid
15. վախեցնել frighten ◊ intimidate ◊ scare
16. վախկոտ coward
17. վահ fright
18. վահան shield
19. վահանակ stand
20. վաղ early
21. վաղ առավոտյան early
22. վաղաժամ early ◊ premature
23. վաղը tomorrow
24. վաղը չէ մյուս օրը day after tomorrow
25. վաղուց long since
26. վաղուցվա old ◊ recent
27. վաղվաղակի soon, directly, suddenly, incontinently, immediately, in haste, in a hurry
28. վաղօրոք beforehand
29. վաճառականական commerce
30. վաճառասեղան counter
31. վաճառել to sell
32. վաճառող seller
33. վաճառում sale ◊ selling
34. վաճառք sale
35. վայել become
36. վայելուչ graceful
37. վայելչակազմ slender
38. վայելք jam ◊ pleasure
39. վայլել to enjoy
40. վայր district ◊ edge
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb