< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 96 page 1 of 3
1. վեհաժողով congress
2. վեհանձն magnanimous
3. վեհասքանչ majestic
4. վեճ dispute
5. վեպ novel
6. վեր grand ◊ majestic ◊ upwards
7. վեր տանել to lift
8. վերաբերել pertain ◊ to relate
9. վերաբերյալ about
10. վերաբերում pertain
11. վերաբերվել apply ◊ carry ◊ discredit ◊ to address
12. վերաբնակեցնել move
13. վերաբնակեցվել migrate
14. վերագնահատել overestimate
15. վերագրել attribute
16. վերադասավորել rearrange
17. վերադարձ recurrence
18. վերադարձնել repay ◊ responsibility ◊ return
19. վերախաղարկել re-play
20. վերածել realize ◊ transform
21. վերածնել revive
22. վերածնություն rebirth
23. վերածնունդ regeneration
24. վերածնվել to resuscitate
25. վերածվել to turn
26. վերակազմել reorganize ◊ transform
27. վերականգնել rehabilitate ◊ renew ◊ restore ◊ resume ◊ revive
28. վերականգնում restoration
29. վերակառուցել reconstruct ◊ reorganize ◊ transform
30. վերակառուցում reconstruction
31. վերահաշվել count ◊ recalculate
32. վերահսկել supervise
33. վերահսկիչ controller
34. վերահսկողական control
35. վերահսկողություն control
36. վերահրատարակել republish
37. վերամբարձ elevating
38. վերանորոգել correct ◊ repair ◊ restore
39. վերանորոգում repair
40. վերանվենել to rename
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb