< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 32 page 1 of 1
1. վիզ neck
2. վիթխարի enormous ◊ grand ◊ huge ◊ massive ◊ vast
3. վիհ to be gone
4. վիճաբանություն discussion ◊ dispute
5. վիճակ condition ◊ destiny ◊ lot
6. վիճակախաղ lottery
7. վիճակահանություն distribution by lots ◊ lot
8. վիճարկել to challenge
9. վիճել argue ◊ dispute
10. վիճելի disputable
11. վիշապ dragon
12. վիշտ affliction ◊ distress ◊ grief ◊ sorrow
13. վիպակ tale
14. վիպերգություն poem
15. վիրաբուժական surgical
16. վիրաբուժություն surgery
17. վիրաբույժ surgeon
18. վիրակապ armband ◊ bandage
19. վիրակապել to bandage ◊ to tie up
20. վիրակապում bandaging
21. վիրահատական operational
22. վիրահատարան operational
23. վիրահատել to operate
24. վիրահատություն operation
25. վիրահատում operation
26. վիրավոր wounded
27. վիրավորական insulting ◊ offensive
28. վիրավորանք insult
29. վիրավորել be cut ◊ offend ◊ wound
30. վիրավորում insult
31. վիրավորվող touchy
32. վիրտուոզ masterly ◊ virtuoso
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb