< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 11 page 1 of 1
1. վտակ brook ◊ creek ◊ flow ◊ inflow
2. վտանգ danger ◊ hazard ◊ peril ◊ risk ◊ threat
3. վտանգավոր dangerous ◊ risky
4. վտանգավոր է dangerously
5. վտանգի ենթարկել to threaten
6. վտառ flight
7. վտավատ flax
8. վտարանդի emigrant
9. վտարել banish ◊ deport ◊ exception ◊ exclude ◊ expel
10. վտարում exception
11. վտիտ thin
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb