< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՎԱ ՎԵ ՎԶ ՎԷ ՎԹ ՎԻ ՎԿ ՎՀ ՎՃ ՎՆ ՎՇ ՎՈ ՎՌ ՎՍ ՎՏ ՎՐ 
selected terms: 31 page 1 of 1
1. վրա on
2. վրա ընկնել to run ◊ to throw
3. վրա լցնել to pile
4. վրա հասնել approach ◊ drop in
5. վրա տալ hawk
6. վրայի upper
7. վրայից from above
8. վրայով across ◊ on ◊ through ◊ via
9. վրան tent
10. վրան աճել to accrue
11. վրան գիծ քաշել to cross out
12. վրան գցել cover ◊ slip on
13. վրան դնել to impose
14. վրան ընկնել to pull hard
15. վրան թափել to pour
16. վրան կիտել to pile
17. վրացական Georgian
18. վրացի Georgian
19. վրացուհի Georgian
20. վրդավվել to be indignant
21. վրդովմունք indignation
22. վրեժ revenge
23. վրեժ լուծել to revenge
24. վրեժխնդիր vindictive
25. վրեժխնդիր լինել to revenge
26. վրիժառու avenger
27. վրիպել be stipulated ◊ mark ◊ miss
28. վրիպում miss
29. վրձին brush
30. վրնջալ to whinny
31. վրնջյուն whinny
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb