< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 343 page 1 of 9
1. տագնապ alarm
2. տագնապալի disturbing
3. տագնապալից critical
4. տագնապի զանգ alarm
5. տագր brother-in-law
6. տաժանավայր penal servitude
7. տալ give ◊ hand over ◊ sister-in-law ◊ submit ◊ transfer
8. տախտակ board
9. տախտակամած deck
10. տակ under
11. տականց stealthily
12. տականք deposit ◊ scum
13. տականքներ leavings
14. տակառ barrel
15. տակառագործ cooper
16. տակդիր support
17. տակի bottom
18. տակից from below ◊ from under
19. տակտ step ◊ tact
20. տակտով tactful
21. տաղանդ talent
22. տաղանդավոր talented
23. տաղավար pavilion
24. տաղտկալի boring ◊ tedious ◊ tiresome
25. տաղտկալի դարձնել to annoy
26. տաղտկություն bore ◊ boredom
27. տաճար cathedral ◊ temple
28. տանել bear ◊ beat ◊ bring ◊ carry away ◊ carry ◊ contain ◊ demolish ◊ drag ◊ … 0.4 KB
29. տանելի possible
30. տանիք roof
31. տանկ tank
32. տանկային tank
33. տանձ pear
34. տանջամահ անել tire out
35. տանջանք torment
36. տանջել torment
37. տանջվել suffer
38. տաշեղ chip ◊ shaving
39. տաշտ basin ◊ tub ◊ washtub
40. տաշտակ sink
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb