< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 82 page 1 of 3
1. տեխնիկական technical
2. տեղ district ◊ place
3. տեղ չկա there s no place
4. տեղ չկա ոչ մի տեղ there is no place
5. տեղ տեղ here and there ◊ place
6. տեղադրել arrange ◊ install ◊ mount ◊ to put
7. տեղադրություն site
8. տեղադրում installation
9. տեղակալ assistant
10. տեղակայել mount
11. տեղամաս site
12. տեղաշարժ shift ◊ traffic
13. տեղաշարժել move
14. տեղաշարժում movement
15. տեղաշոր bed
16. տեղավորել accommodate ◊ arrange ◊ place ◊ plant ◊ set
17. տեղավորվել to enter
18. տեղատարափ անձրեւ downpour
19. տեղատվություն ebb ◊ outflow
20. տեղացի local
21. տեղափոխել replace ◊ shift ◊ transfer ◊ transport
22. տեղափոխություն movement
23. տեղափոխում movement ◊ transplant
24. տեղափոխվել go away ◊ re-sit
25. տեղեկագիր directory
26. տեղեկաթերթ bulletin
27. տեղեկանալ consult ◊ inquire
28. տեղեկանք information
29. տեղեկատու directory ◊ help ◊ pointer
30. տեղեկատվություն information
31. տեղեկացնել announce ◊ inform
32. տեղեկություն information ◊ news
33. տեղեկություններ data
34. տեղը բռնել to substitute
35. տեղը գրավել to replace
36. տեղը դնել to substitute
37. տեղը նեղացնել to constrain
38. տեղը փոխել rearrange
39. տեղի ունենալ be held ◊ to be ◊ to take place
40. տեղին by the way ◊ duly
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb