< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 17 page 1 of 1
1. տիեզերագնաց spaceman
2. տիեզերակայան cosmodrome ◊ spaceport
3. տիեզերական space
4. տիեզերական թռիչքակայան cosmodrome
5. տիեզերք space ◊ universe
6. տիկին lady ◊ madam
7. տիկնիկ doll
8. տիկում landing
9. տիղմ dirt ◊ ooze ◊ silt
10. տիպ type
11. տիպար model ◊ sample
12. տիպիկ typical
13. տիտղոս title
14. տիրանալ take possession
15. տիրապետել acquire ◊ master ◊ own ◊ study ◊ take possession
16. տիրել take possession ◊ win
17. տիրուհի landlady
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb