< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 16 page 1 of 1
1. տնակ box ◊ hut ◊ lodge ◊ plant
2. տնավարի familiar
3. տնկադաշտ plantation
4. տնկարան plantation
5. տնկել to spread
6. տնորինել dispose ◊ have
7. տնտեսագետ economist
8. տնտեսական economic
9. տնտեսել save up ◊ save
10. տնտեսող economical
11. տնտեսություն economy ◊ facilities
12. տնտեսում economy
13. տնտեսվար host
14. տնքալ to groan
15. տնքոց groan ◊ moan
16. տնօրինել to manage
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb