< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 35 page 1 of 1
1. տոթ heat
2. տոկոս percent
3. տոկուն hardy ◊ proof ◊ stanch ◊ sturdy
4. տոկունություն hardiness
5. տոհմ gender ◊ sort
6. տող line ◊ verse
7. տողան rank ◊ ruler
8. տողանց parade ◊ procession
9. տոմար style
10. տոմս ticket
11. տոն celebration ◊ holiday ◊ tone
12. տոնածառ small fir-tree
13. տոնական celebratory ◊ natty ◊ solemn
14. տոնակատարություն celebration
15. տոնահանդես holiday
16. տոնավաճառ fair
17. տոնել celebrate
18. տոնը կատարել celebrate
19. տոպրակ bag ◊ sack
20. տոտիկ drumstick
21. տորմիղ fleet
22. տորպեդահարել to torpedo
23. տուգանային penal
24. տուգանել to fine
25. տուգանք penalty
26. տուժել suffer
27. տուն couplet ◊ house ◊ stanza
28. տունդարձ repatriation
29. տունուտեղ property
30. տուրբին turbine
31. տուրիզմ tourism
32. տուրիստ tourist
33. տուրիստական tourist
34. տուրք duty ◊ tax
35. տուփ box ◊ case ◊ casket ◊ pack
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb