< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՑԱ ՑԵ ՑԸ ՑԻ ՑՄ ՑՆ ՑՈ ՑՏ ՑՐ ՑՑ 
selected terms: 50 page 1 of 2
1. ցախ fire wood
2. ցախանոց shed
3. ցախավել broom
4. ցախատուն shed
5. ցած bottom ◊ downward ◊ mean ◊ vile
6. ցած դնել omit
7. ցած իջնել move down
8. ցածից by bottom
9. ցածր junior ◊ low
10. ցածրագույն lowest
11. ցածրադիր վայր lowland
12. ցածրահասակ low
13. ցածրաձայն silent
14. ցածրանալ be lowered
15. ցածրացնել lower
16. ցածրացում decrease ◊ reduction
17. ցածրի bottom
18. ցածրից from below
19. ցամաք arid ◊ earth ◊ land
20. ցամաքել run low
21. ցայտ jet ◊ spurt
22. ցայտել drive ◊ spatter ◊ splash
23. ցան rash
24. ցանել fill ◊ scatter ◊ sow
25. ցանելը crop ◊ sowing
26. ցանիչ seeder
27. ցանկ list ◊ table of contents
28. ցանկալի չէ it is undesirable
29. ցանկանալ want ◊ wish
30. ցանկապատ fence ◊ fencing
31. ցանկապատել block
32. ցանկապատված տարածք close
33. ցանկություն hunt ◊ wish
34. ցանուցագիր notice
35. ցանց grid ◊ net ◊ network
36. ցանք crop ◊ sowing
37. ցանքի sowing
38. ցանքս sowing
39. ցասում anger ◊ wrath
40. ցավ pain
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb