< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՑԱ ՑԵ ՑԸ ՑԻ ՑՄ ՑՆ ՑՈ ՑՏ ՑՐ ՑՑ 
selected terms: 33 page 1 of 1
1. ցոլք gleam ◊ shine
2. ցող dew
3. ցողել spatter ◊ splash
4. ցողուն stalk ◊ stem
5. ցորեն wheat
6. ցորենի wheaten
7. ցուլ bull
8. ցուլք glow
9. ցույց demonstrate
10. ցույց տալ display ◊ indicate
11. ցուրտ cold ◊ ice cold
12. ցուրտ է coldly
13. ցուցաբերել find out ◊ show
14. ցուցադրաբար diversionary
15. ցուցադրափեղկ stand
16. ցուցադրություն demonstration
17. ցուցադրում demonstration
18. ցուցակ inventory ◊ list
19. ցուցակագրել describe ◊ write down
20. ցուցակագրում inventory
21. ցուցակարել register
22. ցուցակից հանել cancel
23. ցուցահանդես exhibition
24. ցուցամոլ amateur
25. ցուցանակ signboard
26. ցուցանիշ parameter
27. ցուցանմուշ exhibit
28. ցուցատախտակ stand
29. ցուցափայտ pick device
30. ցուցափեղկ show-window
31. ցուցիչ index ◊ parameter ◊ pointer
32. ցուցմունք indication
33. ցուցում indication
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb