< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՓԱ ՓԵ ՓԹ ՓԻ ՓԼ ՓՆ ՓՇ ՓՈ ՓՉ ՓՌ ՓՍ ՓՏ ՓՐ ՓՔ 
selected terms: 215 page 1 of 6
1. փաթաթել curtail ◊ muffle ◊ tie up ◊ wind ◊ wrap up ◊ wraps
2. փաթաթվել be covered ◊ be twisted ◊ cling
3. փաթեթ bundle ◊ pack ◊ package ◊ roll
4. փաթեթանյութ packing
5. փաթեթավորել to pack
6. փաթեթավորում pack ◊ packing
7. փաթեթել to pack
8. փաթիլ snowflake
9. փախուստ escape
10. փախչել escape
11. փախցնել to hear
12. փակ closed ◊ lock
13. փակագիծ bracket
14. փակաղակ shutter
15. փական valve
16. փականագործ mechanic
17. փականակ shutter
18. փականք lock
19. փակել block ◊ lock ◊ occlude ◊ shut
20. փակոց barrier
21. փակուղի impasse
22. փակում closing
23. փակված closed
24. փակցընել to stick
25. փակցնել to glue
26. փաղաքշական tender
27. փաղաքշանք caress ◊ weasel
28. փաղաքշել fondle ◊ iron
29. փամփուշտ patron
30. փայլ lacquer ◊ shine ◊ varnish
31. փայլաթիթեղ foil
32. փայլատ dim
33. փայլատակել flash ◊ glitter
34. փայլել to shine
35. փայլեց shone
36. փայլեցրած varnished
37. փայլուն shiny
38. փայծաղ drake ◊ spleen
39. փայտ stick ◊ wood
40. փայտահատ woodcutter
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb