< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՓԱ ՓԵ ՓԹ ՓԻ ՓԼ ՓՆ ՓՇ ՓՈ ՓՉ ՓՌ ՓՍ ՓՏ ՓՐ ՓՔ 
selected terms: 101 page 1 of 3
1. փոթ fold ◊ pleat
2. փոթորիկ gale ◊ hurricane ◊ storm ◊ tempest
3. փոթորկոտ rough
4. փոխ-չեմպիոն ex-champion
5. փոխադարձ mutual
6. փոխադրագնացք echelon
7. փոխադրական transitive
8. փոխադրամիջոց transport
9. փոխադրել carry ◊ shift ◊ to transport
10. փոխադրություն statement
11. փոխադրում exchange
12. փոխադրվել to move down
13. փոխանակել to exchange
14. փոխանակություն կատարել to exchange
15. փոխանակում exchange
16. փոխանցել to transfer
17. փոխանցիչ transmitter
18. փոխանցում pas
19. փոխանցումավազք relay race
20. փոխառնել to adopt
21. փոխարեն in exchange
22. փոխարինել to replace ◊ to substitute
23. փոխարինում change ◊ replacement ◊ substitute
24. փոխարկվել to turn
25. փոխգնդապետ lieutenant colonel
26. փոխել to change
27. փոխկանչ roll-call
28. փոխհատուցել to pay
29. փոխհատուցում compensation ◊ indemnification
30. փոխներարկում transfusion
31. փոխնիփոխ alternately
32. փոխպատվաստում transplantation
33. փոխվրեժ return match
34. փոխցնել to steal
35. փոկ band ◊ belt ◊ steal ◊ strap
36. փոկ չգալ to stick
37. փող money ◊ pipe
38. փողաբերան blew
39. փողային նվագախումբ brass band
40. փողկապ tie
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb