< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔՂ ՔՄ ՔՆ ՔՇ ՔՈ ՔՐ 
selected terms: 23 page 1 of 1
1. քնաբեր դեղ somnolent
2. քնաթաթախ half-sleepy ◊ sleepy
3. քնահաճ whimsical
4. քնահաճույք whim
5. քնայք whim
6. քնարական երկ lyrics
7. քնարերգություն lyrics
8. քնել To sleep ◊ to fall asleep
9. քնելու sleeping
10. քներակ temple
11. քնեցնել lay
12. քննադատ critic
13. քննադատել to criticize
14. քննադատություն criticism
15. քննական examination
16. քննարկել consider ◊ to discuss
17. քննարկում discussion
18. քննել disassemble ◊ investigate ◊ survey
19. քննիչ inspector
20. քննություն examination ◊ test ◊ trial
21. քնով անցնել to oversleep
22. քնքշանք tenderness
23. քնքուշ gentle
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb