< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՕԲ ՕԳ ՕԴ ՕԹ ՕԺ ՕԼ ՕԾ ՕՁ ՕՂ ՕՃ ՕՇ ՕՊ ՕՋ ՕՍ ՕՎ ՕՏ ՕՐ ՕՔ 
selected terms: 41 page 1 of 2
1. օր day
2. օրագիր diary ◊ journal
3. օրաթերթ a daily paper ◊ news paper
4. օրական daily ◊ pay
5. օրական միջին daily average
6. օրակավարձ daily wage ◊ pay
7. օրապահ լինել to be on duty
8. օրապահիկ ration
9. օրատետր day-book
10. օրացույց calendar
11. օրգան organ
12. օրգանիզմ organism
13. օրենագիծ administration bill
14. օրենականություն legality
15. օրենաքով lawfully
16. օրենսգիրք code ◊ law-book
17. օրենսգիրք(դատական) code of procedure
18. օրենսգիրք(քրեական) code ◊ penal code
19. օրենսդրական legislative
20. օրենսդրություն legislation
21. օրենք law
22. օրեցօր day by day
23. օրինագիծ bill
24. օրինակ e.g. ◊ example ◊ sample
25. օրինական lawful ◊ legal ◊ legitimate
26. օրինակել imitate
27. օրինակելի exemplary ◊ provisional
28. օրինակի համար for example
29. օրինաչափ natural
30. օրինաչափություն standard
31. օրիօրդ maid
32. օրիօրդություն maidenhood
33. օրհաս agony
34. օրհասական critical
35. օրհնանք biess
36. օրհնել to bless
37. օրհնություն biessing
38. օրոր cradle song ◊ lullaby ◊ to lull
39. օրորել oscillate ◊ swing ◊ to rock to sleep
40. օրորոց cradle
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb