< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՀԱ ՀԵ ՀԶ ՀԸ ՀԻ ՀԼ ՀՂ ՀՄ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ 
selected terms: 995 page 10 of 25
361. հասունացած ripe
362. հասունացնել to develop
363. հասունություն maturity
364. հաստ thick
365. հաստատակամ persevering
366. հաստատական persistent ◊ positive ◊ stubborn
367. հաստատել ascertain ◊ ratify ◊ testify ◊ to assert ◊ to assure ◊ to confirm
368. հաստատություն institution ◊ stability
369. հաստատում confirmation ◊ constant ◊ determined
370. հաստատուն reliable ◊ solid ◊ steady ◊ sure
371. հաստիք staff
372. հաստոց machine tool
373. հաստություն thickness
374. հասցե address
375. հասցեագրել to address
376. հասցեատեր addressee
377. հասցնել to be in time ◊ to deliver ◊ to lead up
378. հավ hen
379. հավակնորդ applicant
380. հավակնություն claim
381. հավանաբար apparently ◊ obviously ◊ probably
382. հավանական possible ◊ probably
383. հավանականություն hazard
384. հավանոց henhouse
385. հավանություն approval
386. հավանություն տալ to approve
387. հավասար equal ◊ on the same level
388. հավասար չափով fifty-fifty
389. հավասարակշռություն balance
390. հավասարաչափ uniform
391. հավասարապես fifty-fifty
392. հավասարություն equality ◊ equation
393. հավաստել proclaim ◊ to testify
394. հավաստիացնել to assure
395. հավաստիացում certificate
396. հավատ faith
397. հավատալ believe ◊ to be convinced ◊ to rely ◊ trust
398. հավատացնել to assure ◊ to convince
399. հավաք assembly ◊ meeting
400. հավաքագրել to hire
Pages: << Prev | 1 | .. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 25 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb